Advisory Committee

Sr.No. Name
1 Dr. Brijesh Iyer (BATU), Lonere
2 Dr. Aditya Abhyankar (SPPU), Pune
3 Dr. Rajesh Ingle (PICT), Pune
4 Dr. Venkateswaran (Persistent), Pune
5 Dr. R. B. Kulkarni (COE), Karad
6 Dr. S G Bhirud (VJTI), Mumbai
7 Dr. Meghshyam Prasad (Videoken), Banglore
8 Dr. Shailja Shukla (JEC), Jabalpur
9 Dr. U P Kulkarni (SDM), Dharwad
10 Dr. R K Kamat (SUK), Kolhapur
11 Dr. V B Dharmadhikari (WCE), Sangli